پیش به سوی پیشرفت همراه خوشبختی

آستین هایت را بالا بزن

پیش به سوی پیشرفت همراه خوشبختی

آستین هایت را بالا بزن

خودت را در نگاه دیگران جستجو نکن.با اعتماد به نفس زندگیت را بکن و برای خوش آمدن افراد دست به کاری نزن.

بایگانی
خوشبختی در نتیجه انجام اقدامات ویژه درمحدوده نظام بشری حاصل می شود.

اندیشه نیرویی سازنده است.این اندیشه ما است که به ما اجازه می دهد سرنوشت خود را تعیین کنیم.

درواقع خود شما آفریننده زندگیتان خواهید بود.

رویاهای خودرا گسترش دهید و نگذارید عادتهای برگذشته و عوامل مخرب درون،شما را از حرکت و پیشرفت بازدارند.حرکت را به سوی خوشبختی آغاز کنید.خوشبختی عادی که بسیاری از مردم از داشتن آن محرومند- اساسا به این معناست که بتوانیم آرزوهای خود را بر آورده سازیم.به عبارت دیگر خوشبختی عادی یعنی به دست آوردن هدف دلخواه خود است.وقتی برروی شناخت آرزوهای خود متمرکز می شویید،چقدر سریع می توانید آنها را برآورده سازید.خوشبختی نوعی احساس است.اندیشه،جنبشهای انرژی را درون بدن هدایت می کند.موفقیت به این معناست که بتوان زندگی را درمسیر انتخابی خود پیش برد.برای رسیدن به احساس شادمانی و خوشبختی،لازم است ساختار انرژی خود را ازوجود هرگونه مانع و قید وبندی آزاد سازیم.این کارهیچ شباهتی به خیال پردازی ندارد.

مسولیت.

 

قابلیت واکنش نشان دادن.

 

ما چگونه در برابر تجربه های گوناگون زندگی از خود واکنش نشان می دهیم.

روشها وفنون آفرینش.

مسوولیت کامل هر چیز با خود ما است.
اگرما موفق به شناخت دقیقی از خود و هویت مان که آن را((من))نامیده ایم!بشویم ،این فرصت را می یابیم که زندگی رادر مسیر دلخواه پیش برانیم.اگرندانیم په کسی هستیم و ((من))چگونه عمل می کند،به جای دستیابی به دانش و افزایش قوای فردی،در یاس و سردرگمی و تردید باقی خواهیم ماند.

یافتن هدف زندگی.

هدف از زندگی،بر آوردن آرزوها و خواستها است.این تنها هدف زندگی است و به همین دلیل است که ما پا به عرصه وجود نهاده ایم.

ما اندیشه نیستیم بلکه صاحب آن هستیم.

 

اندیشه قادر است بر طبق آن الگویی که صاحبش انتخاب میکند.خود را اصلاح کندو یا به همان شکل پیشین خود تا آخر عمر باقی بماند.
اندیشه با کمک حواس پیجگانه پیامهای مربوط به هر چیز را که با آن روبه رو می شویم،دریافت می دارد.